Algemene voorwaarden

Algemene huurvoorwaarden

1. Definities en algemene begrippen 

De huurovereenkomst wordt afgesloten intuitu personae en is bijgevolg niet overdraagbaar. 'U', 'de huurder' staat voor de bestuurders en ook betalers vermeld op de huurovereenkomst, die deze overeenkomst ondertekenen en de hoedanigheid van huurder hebben. 

Indien ‘U’ organisator bent van event waarvoor wagens worden gehuurd bij Loodsplus, zal er in de bijzondere voorwaarden worden opgenomen welke afwijkingen er gelden voor U als organisator (niet chauffeur) binnen deze algemene huurvoorwaarden. 'Wij', 'de verhuurder' staat voor de onderneming Loodsplus, Steven Van Caelenberg, Berggatstraat 12, 9890 Semmerzake met ondernemingsnummer BE0675.777.521 'Het voertuig' staat voor een olditmer/personenwagen die wij u verhuren voor de in de Huurovereenkomst overeengekomen termijn. 'Schade': als schade wordt beschouwd iedere beschadiging aan of van het voertuig, inclusief glasschade (ramen, spiegels en lichten). 'Diefstal': worden gelijkgesteld met diefstal van het voertuig: vandalisme, diefstal van accessoires en poging tot diefstal. 'Het Grondgebied' staat voor de landen waarin met het gehuurde voertuig mag gereden worden, met name: België en dat enkel voor het traject dat in de overeenkomst is opgenomen. Het is strikt verboden om met het voertuig te rijden buiten dit traject. Het is tevens verboden een Lage Emissie-zone in te rijden. Indien de huurder om specifieke redenen een Lage Emissie-zone wil binnenrijden, moet hij zelf op voorhand de nodige vergunningen kopen en tonen aan Verhuurder alvorens toestemming te kunnen krijgen van Verhuurder 

2. Te vervullen huurvoorwaarden 

U dient ons alle benodigde informatie met bewijsstukken voor het opstellen van uw huurcontract te bezorgen en dan met name: uw identiteitsbewijs, uw adres, de categorie en de uitgiftedatum van uw rijbewijs, het betaalbewijs voor de verhuur, zoals is weergegeven. 

(Indien U organisator bent van event waarin oldtimers worden opgenomen, dient u ons van elke chauffeur de benodigde bewijsstukken bezorgen voor het event: kopie identiteitsbewijs, adres, gsm-nummer, kopie rijbewijs) Iedere bestuurder dient ten minste 25 jaar te zijn en houder van een geldig rijbewijs met een geldigheid van ten minste 36 maanden. 

De bestuurder verklaart uitdrukkelijk in de 5 jaar voorafgaand aan het huren van de wagen niet veroordeeld geweest te zijn in verband met rijden onder invloed (drank/drugs), gevaarlijk rijden, rijden zonder verzekering of verzekeringsfraude. 

Noch in de 2 jaar voorafgaand aan het verhuur betrokken geweest bij schadeclaims door de fout van de huurder. 

Noch in afgelopen 5 jaar uitgesloten geweest te zijn of geweigerd door enige verzekeraar om welke reden dan ook. 

De bestuurder verklaart eveneens in de 5 jaar voorafgaand aan het huren van de wagen niet ontzet geweest te zijn uit het recht tot het besturen van een voertuig. De huurder zal hiervoor een verklaring op eer tekenen. 

De bestuurder vermeld in overeenkomst, is de enigste persoon die de wagen mag besturen. 

Volgens het gekozen tarief dient de huurder voor het begin van de huur een vooruitbetaling te doen ter hoogte van het voorzienbare bedrag van de verhuurfactuur, en aparte betaling van het verplichte waarborgbedrag. 

3. Het voertuig

3.1 Staat van het voertuig

Bij uw overeenkomst wordt een beschrijving van het voertuig gevoegd. Dit gebeurt aan de hand van foto’s die worden genomen voor de start. Deze foto’s worden u via whatsapp doorgestuurd. U zorgt ervoor dat u, voor uw vertrek van het verhuurkantoor, alle zichtbare schade aanduidt, waarvan dan foto zal worden genomen en doorgestuurd. Doet u dit niet, dan worden wij geacht u een voertuig geleverd te hebben dat overeenstemt met de voertuigbeschrijving. Wij kunnen jammer genoeg geen rekening houden met bezwaren inzake zichtbare schade die niet wordt vermeld bij het vertrek. U dient het voertuig terug te brengen in de staat waarin u het hebt ontvangen. Alle reparatiekosten die voortvloeien uit een fout van de huurder of bij afwezigheid van een fout van een derde partij, worden aangerekend bovenop de huurprijs, onder voorbehoud van de bepalingen in het deel 6 ‘aansprakelijkehid bij schade aan het gehuurde goed of bij diefstal' 

3.2 Gebruik van het voertuig

Er mag uitsluitend met het voertuig worden gereden op het Grondgebied (zie definitie in artikel 1). In overeenstemming met het rechtsbeginsel van het persoonlijk karakter van straffen bent u aansprakelijk voor overtredingen die begaan worden tijdens de huurperiode. We informeren u dan ook dat uw gegevens kunnen bezorgd worden aan de politie indien hierom wordt verzocht. U verbindt zich ertoe het voertuig te gebruiken als 'goede huisvader', met name zonder gebruik van alcohol, drugs of andere stoffen die het rijgedrag kunnen beïnvloeden, in overeenstemming met de bepalingen van het Verkeersreglement, en het voertuig te gebruiken waarvoor het bedoeld is, namelijk recreatief persoonlijk gebruik van een personenwagen/oldtimer. Wij vestigen heel specifiek uw aandacht op het feit dat u rijdt met een oldtimer.

Deze beschikt niet over moderne rijlhulptechnieken zoals die vandaag aanwezig zijn op de huidige wagens. Zo dient u rekening te houden met het feit dat de afwezigheid van servostuur, servoremmen, abs, etc. een bijzondere voorzichtigheid en altertheid vereisen van de bestuurder en inzittenden. Het is niet toegelaten om het voertuig te gebruiken: - om opnieuw te verhuren (uitzondering: indien U organisator bent van event waarin oldtimers worden gebruikt, dan wordt voorzien in de bijzondere voorwaarden dat deelnemers aan het event kunnen rijden met de gehuurde wagens, mits naleving van de regels in kader van individuele verhuur: rijbewijs, leeftijd, alcoholgebruik, …) - voor het transport van personen met winstoogmerk; - voor het transport van een aantal personen dat groter is dan het op het inschrijvingsbewijs van het voertuig vermelde aantal; - om deel te nemen aan regularity- of snelheidsrally's, wedstrijden of tests, ongeacht de locatie; - om rijlessen te geven; - om een ander voertuig te duwen of te trekken; - op niet-berijdbare wegen of wegen waarvan de staat van het wegdek of het gebrek aan onderhoud risico's inhouden voor de banden of de onderzijde van het voertuig; - om opzettelijk een overtreding te begaan. 

Wanneer u het voertuig parkeert, zelfs al gaat het om een korte stop, verbindt u zich ertoe het voertuig af te sluiten en eventuele antidiefstalsystemen waarmee het voertuig is uitgerust, te gebruiken. U mag het voertuig nooit leeg achterlaten met de sleutels op het contact. Wanneer de sleutels niet worden terugbezorgd, vervalt de diefstaldekking. In geval van schade of diefstal dient u de Verhuurder binnen de 24u het aanrijdingsformulier of het bewijs van aangifte van diefstal te bezorgen, evenals de sleutels en de boorddocumenten van het voertuig. 

OPGELET: in artikel 3-2 worden de minimumverplichtingen opgesomd waaraan u zich dient te houden tijdens de periode waarin het voertuig onder uw hoede staat 

Wanneer U de wagen verlaat (onbewaakt achterlaat) dient de kap steeds gesloten te worden, indien het een cabrio/targa betreft. Bij dreigend onweer dient de kap van de wagen gesloten te worden. 

Bij het huren van de wagen voor 2 of meerdere dagen dient de wagen volledig dicht en afgesloten op een veilige en beschutte plaats te overnachten. Tussen 22:00 en 07:00 dient de wagen binnen gestald te staan. 

Op het gehuurde materiaal mogen geen stickers, plakband, … worden aangebracht (met uitdrukkelijke toestemming kunnen rallystickers/rallyplaten worden toegelaten) 

3.3 Onderhoud / Mechanisch probleem 

Tijdens de huurperiode dient u, op basis van het aantal afgelegde kilometers, de nodige controles uit te voeren (motorolie na meer dan 1000 km, bandendruk enzovoort), in overeenstemming met een gebruik als 'goede huisvader'. De Huurder zal hiertoe aandacht hebben voor de eventuele signalen van de verklikkerlichtjes op het dashboard en alle nodige maatregelen nemen om het probleem niet te verergeren, zoals het voertuig tot stilstand brengen. Het voertuig wordt u geleverd met banden die qua staat en hoeveelheid in overeenstemming zijn met het verkeersreglement. Bij beschadiging van een band om een andere reden dan normale slijtage, verborgen gebrek of overmacht, verbindt u zich ertoe de band meteen op eigen kosten te vervangen door een band van dezelfde afmetingen, hetzelfde type, hetzelfde merk en dezelfde slijtage. Bij een mechanisch defect of een ongeval kunt u rekenen op bijstand die inbegrepen is in de huurprijs. De voorwaarden voor deze bijstand worden beschreven in de brochure 'Voorwaarden voor verzekering & bijstand en nuttige tips' die u vindt bij de boorddocumenten van het voertuig.Elke aanpassing van of mechanische ingreep op het voertuig is verboden zonder voorafgaande toestemming van de Verhuurder. 

In geval van verhuur in kader van events, kunnen bijkomende specificaties worden opgenomen (bvb vervang-oldtimer in geval van panne, pech-assistentie door Loodsplus ipv bijstandsverzekeraar, …) 

3.4 Benzine tanken

De wagen wordt geleverd met volle tank en dient terugbezorgd te worden met volle tank? Het is cruciaal dat de huurder de juiste benzine tankt. Voor de meeste oldtimers is dit benzine SP 98. Het juiste type benzine staat expleciet vermeld in de overeenkomst en ook ter hoogte van de tankdop van de wagen. Het tanken van benzine SP 95 kan ernstige schade toebrengen aan het voertuig. Daarom moet de huurder steeds een ticket van elke zelf-uitgevoerde tankbeurt laten afprinten in benzine-station en bezorgen aan de verhuurder. Bij afwezigheid van ticket tankbeurt, kan een schadevergoeding worden aangerekend. Een schadevergoeding is ook verschuldigd als er verkeerde benzine werd getankt (kostprijs leegmaken tank door erkend hersteller). 

Indien de wagen niet met volle tank wordt teruggebracht zal dit na verhuur in rekening worden gebracht. 

Bovenop de brandstofkost zal in dit geval een supplementair forfaitair bedrag van 25 euro handlingkost aangerekend worden. 

4. De huurperiode 

4.1 Begrip en berekening

De duur van een huurovereenkomst wordt bepaald in de overeenkomst. De huurder verbindt zich ertoe het voertuig terug te bezorgen aan de Verhuurder op de in de huurovereenkomst voorziene datum, zo niet stelt hij zich bloot aan burgerrechtelijke en strafrechtelijke vervolging. De duur wordt berekend per niet-deelbare schijf van 24 uur vanaf het tijdstip waarop het voertuig ter beschikking wordt gesteld. U beschikt echter over een marge van 29 minuten op het einde van de huurperiode vooraleer een nieuwe periode van 24 uur wordt aangerekend.. 4-2 EINDE VAN DE HUUR De huur eindigt wanneer het voertuig, de sleutels en de boorddocumenten worden teruggegeven aan de balie van de Verhuurder of persoon gedefinieerd in de bijzondere voorwaarden. Het is in geen geval toegelaten om de sleutels te overhandigen aan niet in de bijzondere voorwaarden gedefinieerde personen 

Wanneer het voertuig wordt terugbezorgd zonder de sleutels, dan worden de sleutels aangerekend aan de huurder, evenals de eventuele kosten voor het transport van het voertuig. De Verhuurder kan onder geen beding aansprakelijk worden gesteld voor goederen die in de voertuigen vergeten worden op het einde van de huurovereenkomst. OPGELET: Enkel wanneer het voertuig, de boorddocumenten en de sleutels in ontvangst worden genomen door de vertegenwoordiger van de Verhuurder, kan een einde worden gemaakt aan de huurovereenkomst. Ter herinnering: u blijft verantwoordelijk tot wanneer de huurovereenkomst afgelopen is. Uitzonderingen: wanneer het voertuig in beslag wordt genomen of verzegeld, kan de huurovereenkomst van rechtswege worden ontbonden zodra de verhuurder hiervan op de hoogte is gebracht door het gerecht of door de huurder. Bij elk gebruik van het voertuig dat nadelig is voor de verhuurder, kan de verhuurder de overeenkomst van rechtswege ontbinden. Bij diefstal wordt de huurovereenkomst stopgezet zodra de huurder de aangifte bij de bevoegde autoriteiten bezorgt aan de verhuurder. Bij een ongeval wordt de huurovereenkomst stopgezet zodra de huurder het door hemzelf en de eventuele derde correct ingevulde aanrijdingsformulier bezorgt aan de verhuurder. 

Omboekingen. 

Voor een meerprijs van 50 euro per wagen heb je de mogelijkheid je boeking, minimum 48h op voorhand, om te boeken naar een andere datumindien beschikbaar in onze planning en indien de volledige huurprijs reeds werd voldaan. 

Annuleringen. 

Vooraf betaalde huursommen worden niet terugbetaald, tenzij annuleringen tot 48 h op voorhand en de gekozen optie van de omboekingsvergoeding.In dit geval gaat het niet om een annulering , maar om een omboeking. 

5. De betaling

De Huurders zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de huurprijs. De geschatte kostprijs voor de huur en de dienstverlening moet vooraf worden betaald. De prijs omvat: de huurprijs, berekend volgens de geldende tarieven bij de ondertekening van de overeenkomst. Bij overschrijding van de gratis voorziene kilometers, zullen deze achteraf worden gefactureerd. . Betaling gebeurt via overschrijving (bedrag moet op rekening van verhuurder staan voor wagen wordt opgehaald). Bij electronische betaling via bank-app (mobiel betalen en ontvangen) dient de huurder de houder te zijn van de bankrekening 

Het waarborgbedrag wordt teruggestort door verhuurder als de wagen is terugbezorgd zonder dat er schade werd vastgesteld. De extra-gereden kilometers zullen apart worden gefactureerd en afgehouden van het waarborgbedrag, indien deze facturatie kleiner is dan het waarborgbedrag. Is de facturatie voor extra gereden kilometers hoger, dan zal het verschil tussen facturatie en waarborgbedrag worden opgevraagd. 

5.1 Niet-betaling

Wanneer de betalingstermijn, die op de factuur wordt aangegeven aan de hand van de vervaldatum, wordt overschreden, is de huurder verwijlinteresten verschuldigd op het verschuldigd bedrag volgens de geldende wettelijke intrestvoet, verhoogd met 20 punten. De huurder gaat er expliciet mee akkoord dat: - bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling de termijn voor de niet-vervallen facturen vervalt en de overeenkomst van rechtswege ontbonden wordt. - de Verhuurder de onmiddellijke teruggave eist van de gehuurde voertuigen. 5-2 GELDEND TARIEF De tarieven die worden toegepast voor de huur, de bijkomende dienstverlening en de optionele dekkingen of verzekeringen, zijn de tarieven die gelden bij de ondertekening van de overeenkomst en overeenstemmen met de door u bepaalde parameters (duur, kantoor voor teruggave...). Wijzigingen aan deze parameters leiden tot de toepassing van een ander tarief, dat overeenstemt met de nieuwe parameters. Het voertuig wordt u bezorgd met een volle brandstoftank.

U bezorgt het voertuig eveneens met een volle brandstoftank terug. Doet u dit niet, dan wordt de ontbrekende hoeveelheid brandstof u aangerekend. 5-3 WAARBORG Het waarborgbedrag hangt af van de waarde van het gehuurde voertuig. De waarborg is bedoeld om de schade te dekken die de verhuurder lijdt in geval van schade aan of diefstal van het voertuig. Het precieze bedrag wordt vermeld in de overeenkomst. Bij afwezigheid van schade en/of diefstal wordt de daadwerkelijk gestorte waarborg terugbetaald op het eind van de huur, rekening houdend met het aantal bankwerkdagen dat een overschrijving in beslag neemt. . 

6. Aansprakelijkheid bij schade aan het gehuurde voertuig of bij diefstal 

U bent verantwoordelijk voor het voertuig dat zich onder uw hoede bevindt. Bij een ongeval, met of zonder geïdentificeerde derde, bent u verplicht een schadeformulier van het auto-ongeval in te vullen en het binnen 24u bij Loodsplus in te dienen. Indien de Huurder aansprakelijk wordt gesteld voor het auto-ongeval, is de huurder een franchise van 250 EUR verschuldigd aan de verzekeringsmaatschappij (Vivium) van de gehuurde wagen. 

In geval van diefstal van het voertuig of in geval van toegebrachte schade door uw schuld, of in afwezigheid van de schuld van een derde, kan u terugvallen op de omnium-verzekeraar van de gehuurde wagen. Er is een eigen riscico ten laste van de Huurder. Het exacte bedrag is afhankelijk van de gehuurde wagen en is opgenomen in de overeenkomst. 

In geval van schade of diefstal zal vanaf het einde van de huurperiode een bedrag dat gelijk is aan de niet-afkoopbare franchise bij u in rekening worden gebracht (bedrag zie overeenkomst). 

Als het bedrag van de schade die de Verhuurder heeft geleden, hoger is dan dit bedrag, zult u een factuur voor het verschil ontvangen. Als het bedrag van de schade die de Verhuurder heeft geleden lager is (recuperatie van het voertuig binnen een termijn van 60 dagen, gedeeltelijke of volledige aansprakelijkheid van een derde...), ontvang(en)t de huurder(s) een terugbetaling ter hoogte van die vermindering. 

OPGELET HET GEHEEL VAN DEZE BESCHERMENDE MAATREGELEN GELDT SLECHTS OP HET GRONDGEBIED VAN (Zie art 1 en bijzondere voorwaarden), GEDURENDE DE LOOPTIJD VAN HET HUURCONTRACT EN ONDER VOORBEHOUD VAN DE NALEVING VAN DE BEPALINGEN IN DE ARTIKELEN 2, 4-2, 5-2 VAN ONDERHAVIGE VOORWAARDEN.. 

VERVALLEN VAN DE DEKKING De bestuurders die niet in het Huurcontract worden vermeld en waar de Huurder verantwoordelijk voor blijft, kunnen geen aanspraak maken op de voorrechten van de dekkingen voor Schade of diefstal van het voertuig. Het negeren van enige verplichting die uitdrukkelijk zijn vermeld in de artikelen 2, 4-2, 5-2 van onderhavige Algemene voorwaarden, zal leiden tot het vervallen van de overeengekomen contractuele dekkingen. De huurder of de huurders is of zijn derhalve aansprakelijk voor de volledige schade conform de voorschriften inzake aansprakelijkheid in het gemene recht. 

7. Van overheidswege opgelegde sancties en maatregelen 

Tijdens het gebruik van het voertuig houdt de huurder zich aan de geldende wet en regelgeving van het land waar de huurder zich op dat moment bevindt. Alle sancties die van overheidswege worden opgelegd in dat verband, zijn voor rekening van huurder tijdens het gebruik van het voertuig. De huurder is volledig aansprakelijk voor de overtredingen en misdrijven door hem gedaan tijdens de huurperiode. 

8. Verzekeringen/ Bijstand 

Al onze voertuigen beschikken over een polis 'Burgerlijke aansprakelijkheid tegenover derden' volgens de geldende reglementering. Daarnaast beschikken de voertuigen ook over een bijstandsovereenkomst en omniumverzekering. De voorwaarden en beperkingen van de deze verzekeringen, kan u raadplegen in het kantoor van Loodsplus. 

9. Bewijsovereenkomst 

Het contractexemplaar zal worden opgeslagen op een fysiek onveranderbaar medium. Er wordt tussen de partijen overeengekomen dat dit exemplaar dezelfde juridische waarde heeft als een origineel document. 

10. Bevoegdheidsbeding 

Elk geschil tussen de contractpartijen volgens het huidige contract en dat niet in der minne geschikt kan worden, zal binnen de grenzen van de wet, onder de bevoegdheid vallen van de rechtbank die gevestigd is in de plaats van het hoofdkantoor van de Verhuurder. Wet van 6 januari 1978